مدرس: بهنام رجبی    زمان: 21 دقیقه

down-arrow

فایل بیمه کارمندان

ليست بيمه

پس از ورود به سيستم در منوي سمت راست ، وارد قسمت حقوق و دستمزد شده و در قسمت عمليات روي گزينه “ليست بيمه” كليك كنيد .

در پنجره‌اي كه در اختيار شما قرار ميگيرد ، اطلاعات مورد نياز را وارد كنيد.

1-      در قسمت “ماه” ماهي را كه در نظر داريد ليست بيمه مربوط به محاسبات آن ماه را تهيه كنيد وارد كنيد .

2-      براي انتخاب گزينه “شعبه” ، عنوان شعبه مورد نظر را تايپ كنيد و كليد Enter يا Tab را بزنيد . در صورتيكه عنوان وارد شده صحيح باشد ، نام شعبه نمايش داده ميشود . همچنين با استفاده از كليد جهت رو به پایین، شعب تعريف شده براي تامين اجتماعي در قسمت معرفي شعب بيمه و ماليات باز ميشود و ميتوانيد از بين آنها ، شعبه مورد نظر را انتخاب كنيد .

3-      پس از انتخاب شعبه ، كليد لیست بیمه را بزنيد .

4-      گزارشي بصورت زير نمايش داده ميشود .

5-      با زدن كليد print در بالاي فرم ميتوانيد نسبت به چاپ گزارش اقدام كنيد .

ليست خلاصه بيمه

پس از ورود به سيستم در منوي سمت راست ، وارد قسمت حقوق و دستمزد شده و در قسمت عمليات روي گزينه “ليست بيمه” كليك كنيد .

در پنجره‌اي كه در اختيار شما قرار ميگيرد ، اطلاعات مورد نياز را وارد كنيد.

6-      در قسمت “ماه” ماهي را كه در نظر داريد ليست بيمه مربوط به محاسبات آن ماه را تهيه كنيد وارد كنيد .

7-      براي انتخاب گزينه “شعبه” ، عنوان شعبه مورد نظر را تايپ كنيد و كليد Enter يا Tab را بزنيد . در صورتيكه عنوان وارد شده صحيح باشد ، نام شعبه نمايش داده ميشود . همچنين با استفاده از زدن فلش جهت پایین ، شعب تعريف شده براي تامين اجتماعي در قسمت معرفي شعب بيمه و ماليات باز ميشود و ميتوانيد از بين آنها ، شعبه مورد نظر را انتخاب كنيد .

8-      پس از انتخاب شعبه ، كليد لیست خلاصه بیمه را بزنيد .

9-      گزارشي بصورت زير نمايش داده ميشود .

10-  با زدن كليد print در بالاي فرم ميتوانيد نسبت به چاپ گزارش اقدام كنيد .

ديسكت بيمه

پس از ورود به سيستم در منوي سمت راست ، وارد قسمت حقوق و دستمزد شده و در قسمت عمليات روي گزينه “ديسكت بيمه” كليك كنيد .

در پنجره‌اي كه در اختيار شما قرار ميگيرد ، اطلاعات مورد نياز را وارد كنيد.

1-      در قسمت “ماه” ماهي را كه در نظر داريد ليست بيمه مربوط به محاسبات آن ماه را تهيه كنيد وارد كنيد .

2-      براي انتخاب گزينه “شعبه” ، عنوان شعبه مورد نظر را تايپ كنيد و كليد Enter يا Tab را بزنيد . در صورتيكه عنوان وارد شده صحيح باشد ، نام شعبه نمايش داده ميشود . همچنين با استفاده از كليد جهت رو به پایین، شعب تعريف شده براي تامين اجتماعي در قسمت معرفي شعب بيمه و ماليات باز ميشود و ميتوانيد از بين آنها ، شعبه مورد نظر را انتخاب كنيد .

3-      “كد كارگاه” و “رديف پيمان” از اطلاعات تعريف شده براي اين شعبه در قسمت معرفي شعب بيمه و ماليات منتقل ميشوند .

4-      در صورتيكه شعبه بيمه از شما ديسكت با كد ملي دريافت ميكند گزينه کد ملی در دیسکت درج شود را فعال كنيد . با فعال شدت اين گزينه ، كد ملي افراد در ديسكت بيمه درج ميشود .

5-      در صورتيكه مشاغل سخت و زيان آور در شركت شما وجود دارد و محاسبات مربوط به آن انجام ميشود گزينه اطلاعات مشاغل سخت و زیان آور در دیسکت درج شود را فعال كنيد . با فعال شدت اين گزينه ، اطلاعات مشاغل سخت و زيان آور در ديسكت بيمه درج ميشود .

6-      پس از انتخاب حوزه و تعيين مقادير مورد نياز ، كليد ایجاد دیسکت بیمه را بزنيد .

7-      مسيري را كه فايل هاي تهيه شده بايد در آن قرار داده شوند را انتخاب كرده و كليد تایید را بزنيد .

8-      دو فايل با نام هاي DSKWOR00.DBF و  DSKKAR00.DBF در اين مسير ساخته ميشود .

9-      در نظر داشته باشيد كه كليه اطلاعات شركت در اين فايل از قسمت تنظيمات در صفحه حقوق و دستمزد استخراج ميشوند .

فایل مالیات

ليست ماليات

پس از ورود به سيستم در منوي سمت راست ، وارد قسمت حقوق و دستمزد نرم افزار سپیدار شده و در قسمت عمليات روي گزينه “ليست/فایل ماليات” كليك كنيد .

در پنجره‌اي كه در اختيار شما قرار ميگيرد ، اطلاعات مورد نياز را وارد كنيد.

1-      در قسمت نوع عمليات گزينه لیست مالیات را انتخاب كنيد .

2-      در قسمت “ماه محاسبه” ماهي را كه در نظر داريد ليست ماليات مربوط به محاسبات آن ماه را تهيه كنيد وارد كنيد .

3-      در قسمت “اطلاعات مندرج در فايل” ، محاسباتي را كه در نظر داريد ليست ماليات براي آن را تهيه كنيد انتخاب كنيد . ميتواند انتخاب كنيد كه اطلاعات عيدي ماه مورد نظر هم در ليست ماليات درج شود يا اطلاعات عيدي درج نشود  .

4-      براي انتخاب گزينه “حوزه مالياتي” ، عنوان حوزه مورد نظر را تايپ كنيد و كليد Enter يا Tab را بزنيد . در صورتيكه عنوان وارد شده صحيح باشد ، نام حوزه نمايش داده ميشود . همچنين با استفاده از كليد جهت رو به پایین ، حوزه هاي تعريف شده براي وزارت دارايي در قسمت معرفي شعب بيمه و ماليات باز ميشود و ميتوانيد از بين آنها ، حوزه مالياتي مورد نظر را انتخاب كنيد .

5-      پس از انتخاب حوزه ، كليد اجرا را بزنيد .

6-      گزارشي بصورت زير نمايش داده ميشود .

7-      با زدن كليد print در بالاي فرم ميتوانيد نسبت به چاپ گزارش اقدام كنيد .

ليست خلاصه ماليات

پس از ورود به سيستم در منوي سمت راست ، وارد قسمت حقوق و دستمزد شده و در قسمت عمليات روي گزينه “ليست/فایل ماليات” كليك كنيد .

در پنجره‌اي كه در اختيار شما قرار ميگيرد ، اطلاعات مورد نياز را وارد كنيد.

1-      در قسمت نوع عمليات گزينه لیست خلاصه بیمه را انتخاب كنيد .

2-      در قسمت “ماه محاسبه” ماهي را كه در نظر داريد ليست خلاصه ماليات مربوط به محاسبات آن ماه را تهيه كنيد وارد كنيد .

3-      در قسمت “اطلاعات مندرج در فايل” ، محاسباتي را كه در نظر داريد ليست خلاصه ماليات براي آن را تهيه كنيد انتخاب كنيد . ميتواند انتخاب كنيد كه اطلاعات عيدي ماه مورد نظر هم در ليست خلاصه ماليات درج شود يا اطلاعات عيدي درج نشود  .

4-      براي انتخاب گزينه “حوزه مالياتي” ، عنوان حوزه مورد نظر را تايپ كنيد و كليد Enter يا Tab را بزنيد . در صورتيكه عنوان وارد شده صحيح باشد ، نام حوزه نمايش داده ميشود . همچنين با استفاده از کلید جهت رو به پایین، حوزه هاي تعريف شده براي وزارت دارايي در قسمت معرفي شعب بيمه و ماليات باز ميشود و ميتوانيد از بين آنها ، حوزه مالياتي مورد نظر را انتخاب كنيد .

5-      در قسمت پايين ، اطلاعات مورد نياز براي دج در ليست خلاصه ماليات را وارد كنيد .

6-      دقت داشته باشيد كه ورود اطلاعات امضا كننده اول به همراه تاريخ ثبت روزنامه ، نحوه پرداخت و مبلغ پرداختي ، الزامي است .

7-      پس از انتخاب حوزه و تعيين مقادير مورد نياز ، كليد اجرا را بزنيد .

8-      گزارشي بصورت زير نمايش داده ميشود .

9-      در نظر داشته باشيد كه كليه اطلاعات بالاي اين شركت در بالاي اين فرم از قسمت تنظيمات در صفحه حقوق و دستمزد استخراج ميشوند .

10-  با زدن كليد print در بالاي فرم ميتوانيد نسبت به چاپ گزارش اقدام كنيد .

ديسكت ماليات

پس از ورود به سيستم در منوي سمت راست ، وارد قسمت حقوق و دستمزد شده و در قسمت عمليات روي گزينه “ليست/فایل ماليات” كليك كنيد .

در پنجره‌اي كه در اختيار شما قرار ميگيرد ، اطلاعات مورد نياز را وارد كنيد.

1-      در قسمت نوع عمليات گزينه دیسکت مالیات را انتخاب كنيد .

2-      در قسمت “ماه محاسبه” ماهي را كه در نظر داريد فايل هاي ماليات مربوط به محاسبات آن ماه را تهيه كنيد وارد كنيد .

3-      در قسمت “اطلاعات مندرج در فايل” ، محاسباتي را كه در نظر داريد فايل هاي ماليات براي آن را تهيه كنيد انتخاب كنيد . ميتواند انتخاب كنيد كه اطلاعات عيدي ماه مورد نظر هم در فايل هاي ماليات درج شود يا اطلاعات عيدي درج نشود  .

4-      براي انتخاب گزينه “حوزه مالياتي” ، عنوان حوزه مورد نظر را تايپ كنيد و كليد Enter يا Tab را بزنيد . در صورتيكه عنوان وارد شده صحيح باشد ، نام حوزه نمايش داده ميشود . همچنين با استفاده از جهت رو به پایین، حوزه هاي تعريف شده براي وزارت دارايي در قسمت معرفي شعب بيمه و ماليات باز ميشود و ميتوانيد از بين آنها ، حوزه مالياتي مورد نظر را انتخاب كنيد .

5-      در قسمت پايين ، اطلاعات مورد نياز براي درج در فايل هاي ماليات را وارد كنيد .

6-      دقت داشته باشيد كه ورود اطلاعات امضا كننده اول به همراه تاريخ ثبت روزنامه ، نحوه پرداخت و مبلغ پرداختي ، الزامي است .

7-      پس از انتخاب حوزه و تعيين مقادير مورد نياز ، كليد اجرا را بزنيد .

8-      مسيري را كه فايل هاي تهيه شده بايد در آن قرار داده شوند را انتخاب كرده و كليد تایید را بزنيد .

9-      دو فايل با نام هاي WK***.txt و WH***.txt در اين مسير ساخته ميشود .

10-  در نظر داشته باشيد كه كليه اطلاعات شركت در اين فايل از قسمت تنظيمات در صفحه حقوق و دستمزد استخراج ميشوند .

دیسکت پرداخت

ليست/ديسكت پرداخت ، گزارشي است كه در آن مبلغ خالص پرداختي به  همراه شماره حساب و ساير اطلاعات مرتبط جهت پرداخت در داخل شركت يا ارائه به بانك جهت واريز به حساب پرسنل درج ميشود .

اين گزارش ها شامل دو نوع گزارش هستند :

1-      ليست پرداخت بانك

2-      ديسكت (فايل) پرداخت بانك

 

ليست پرداخت بانك

پس از ورود به سيستم در منوي سمت راست ، وارد قسمت حقوق و دستمزد شده و در قسمت عمليات روي گزينه “ليست/ديسكت پرداخت” كليك كنيد .

در پنجره‌اي كه در اختيار شما قرار ميگيرد ، اطلاعات مورد نياز را وارد كنيد.

1-      در قسمت “ماه محاسبه” ماهي را كه در نظر داريد ليست پرداخت مربوط به محاسبات آن ماه را تهيه كنيد وارد كنيد .

2-      در قسمت “اطلاعات مندرج در فايل” ، محاسباتي را كه در نظر داريد ليست خالص پرداختي براي آن را تهيه كنيد انتخاب كنيد . در نظر داشته باشيد كه در صورت انتخاب چند گزينه با هم ، خالص پرداختي آنها با هم جمع شده و در ليست نمايش داده ميشود .

3-      نوع خروجي را “ليست پرداخت” انتخاب كنيد .

4-      كليد بعدی را بزنيد و تا وارد صفحه انتخاب بانك شويد .

5-      براي انتخاب گزينه “بانك” ، عنوان بانك مورد نظر را تايپ كنيد و كليد Enter يا Tab را بزنيد . در صورتيكه عنوان وارد شده صحيح باشد ، نام بانك نمايش داده ميشود . همچنين با استفاده از کلید جهت رو به پایین، ليست بانك هاي تعريف شده در سيستم دريافت و پرداخت باز ميشود و ميتوانيد از بين آنها ، بانك مورد نظر را انتخاب كنيد .

6-      در قسمت “شعب بانك” ، شعبي را كه بايد اطلاعات آنها در اين گزارش درج شوند را انتخاب كنيد .

7-      در قسمت “نوع حساب” ، حسابهايي را كه بايد اطلاعات آنها در اين گزارش درج شوند را انتخاب كنيد .

8-      كليد بعدی را بزنيد و تا وارد صفحه انتخاب پرسنل شويد .

9-      پس از انتخاب افراد ، كليد پایان را بزنيد .

10-  گزارشي بصورت زير نمايش داده ميشود .

11-  با زدن كليد print در بالاي فرم ميتوانيد نسبت به چاپ گزارش اقدام كنيد .

ديسكت (فايل) پرداخت بانك

پس از ورود به سيستم در منوي سمت راست ، وارد قسمت حقوق و دستمزد شده و در قسمت عمليات روي گزينه “ليست/ديسكت پرداخت” كليك كنيد .

در پنجره‌اي كه در اختيار شما قرار ميگيرد ، اطلاعات مورد نياز را وارد كنيد.

1-      در قسمت “ماه محاسبه” ماهي را كه در نظر داريد ليست پرداخت مربوط به محاسبات آن ماه را تهيه كنيد وارد كنيد .

2-      در قسمت “اطلاعات مندرج در فايل” ، محاسباتي را كه در نظر داريد ليست خالص پرداختي براي آن را تهيه كنيد انتخاب كنيد . در نظر داشته باشيد كه در صورت انتخاب چند گزينه با هم ، خالص پرداختي آنها با هم جمع شده و در ليست نمايش داده ميشود .

3-      نوع خروجي را “ديسكت بانک” انتخاب كنيد .

4-      كليد بعدی را بزنيد و تا وارد صفحه انتخاب ساختار شويد .

5-      “ساختار” فايل مورد نظر را با توجه به ساختاري كه بايد فايل تهيه شود از بين ساختارهاي موجود انتخاب كنيد .

6-      نام و پسوند فايل خروجي را در قسمت نام فايل خروجي مشخص كنيد .

7-      در صورتيكه در ساختار مورد نظر ، بايد اطلاعاتي بصورت دستي تعيين شود ، در قسمت پايين مقادير آنها را تعيين كنيد

8-      كليد بعدی را بزنيد و تا وارد صفحه انتخاب بانك شويد .

9-      براي انتخاب گزينه “بانك” ، عنوان بانك مورد نظر را تايپ كنيد و كليد Enter يا Tab را بزنيد . در صورتيكه عنوان وارد شده صحيح باشد ، نام بانك نمايش داده ميشود . همچنين با استفاده از كليد  يا با زدن  ، ليست بانك هاي تعريف شده در سيستم دريافت و پرداخت باز ميشود و ميتوانيد از بين آنها ، بانك مورد نظر را انتخاب كنيد .

10-  در قسمت “شعب بانك” ، شعبي را كه بايد اطلاعات آنها در اين گزارش درج شوند را انتخاب كنيد .

11-  در قسمت “نوع حساب” ، حسابهايي را كه بايد اطلاعات آنها در اين گزارش درج شوند را انتخاب كنيد .

12-  كليد بعدی را بزنيد و تا وارد صفحه انتخاب پرسنل شويد .

13-  پس از انتخاب افراد ، كليد پایان را بزنيد .

14-  مسيري را كه فايل هاي تهيه شده بايد در آن قرار داده شوند را انتخاب كرده و كليد تایید را بزنيد .

15-  فايلي با نام و پسوند انتخاب شده در اين مسير ساخته ميشود .

21 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

 • با سلام. فيلم آموزشي بسيار مفيد و كاربردي بود. خيلي خيلي ممنون

  پاسخ
 • سینا
  1400-12-11 12:48

  ممنون بابت راهنماییتون 🌼 خدا خیرتون بده ❤

  پاسخ
  • بهرام
   1401-09-14 17:39

   آموزش 5 دقیقه ای رو بیست دقیق طول دادی بیشترش زر زر اضافی بود

  • سلام بهرام عزیز
   ممنون از اینکه نظر خوتان را با ما به اشتراک قرار داده اید.
   حتما این مورد را در آموزش های آینده در نظر خواهیم گرفت.

 • سامان
  1400-11-24 21:51

  درود بر شما واقعا اموزش دادن شما بیست هست. من رفتم کلاس کلی هم پول ازم گرفتن ولی اصلا بلد نبودن و هیچی یاد نگرفتیم ولی در اینجا همه چیز را یاد گرفتم. آرزو سلامتی و موفقیت روزافزون برای شما دارم

  پاسخ
  • سلام سامان عزیز
   خوشحالم که آموزش ها برای شما مفید بوده است.
   سپاس از حسن نظر و همراهی شما

 • سپهر
  1400-06-28 23:57

  سلام خسته نباشید
  بسیار عالی و مفید بود.

  پاسخ
 • موقع استخراج کردن فایل مالیات دو تا فایل خروجی به من میده، در صورتی که تا ماه های قبل سه تا فایل میداد ، فایل به اسم 00wp رو استخراج نمیکنه .اصلا نمیدونم چرا … به هر حال این ماه هم مثل ماه قبل بودن افراد ولی چرا الان دوتا فایل میده ؟؟؟؟ میشه لطفا راهنماییم کنید ، من حتی پاسخ شمارو هم به یکی از مراجعین که تقریبا سوالش همین بود رو خوندم ولی فک میکنم باید یک مشکلی باشه . با تشکر.

  پاسخ
  • سلام ساغر عزیز
   کاملا طبیعی هست؛ اولین بار به شما 3 فایل میدهد، برای بار دوم 2 فایل میدهد، تنها در صورتی به شما مجدد 3 فایل داده میشو که تغییری در لیست پرسنل ایجاد کنید.
   با 2 فایل دریافتی وارد سایت مالیات شوید؛ آنجا گزینه ارسال فایل بدون لیست پرسنل را انتخاب نمایید.
   سپاس از همراهی شما

 • شیرین
  1399-12-15 19:55

  عالی بود متشکرم

  پاسخ
 • ساناز
  1399-12-12 13:16

  ممنون آقای رجبی.فوق العاده بود این دوره.بسیار با حوصله و عااالی.خسته نباشید..

  پاسخ
  • سلام ساناز عزیز
   باعث افتخار ماست که محتوای ویدیو ها برای شما مفید بوده است.
   از همراهی شما سپاس گذاریم

 • زهرا
  1399-10-27 11:42

  سلام
  من لیست مالیات را از قسمت فایل الکترونیکی مالیات بر درآمد حقوق گرفته ام. 3 فایل ارائه میدهد که در فایل wp اسم چند تا از پرسنل نیست. در صورتی که برای ماه قبل این مشکل را نداشتم و اسامی تمام پرسنل در این فایل بوده است. برای رفع این مشکل باید چکاری انجام بدهم؟
  ممنون

  پاسخ
  • سلام زهرا عزیز
   فقط در ماه اول 3 فایل میدهد؛ در ماه های بعدی 2 فایل میدهد، زمان آپلود در سایت دارایی آپلود بدون لیست پرسنل را انتخاب نمایید.
   سپاس از همراهی شما

 • مریم
  1399-07-25 22:04

  با سلام و خدا قوت خدمت شما
  با تشکر از شما بابت ویدئو های خیلی خوبتون ، به من خیلی کمک کرد .
  پیروز و پاینده باشید.

  پاسخ
 • بنفشه
  1399-07-07 00:03

  بسیار عالی بود متشکرم واقعا مشکل من حل شد
  لطفا فیلم آموزش تولید رو هم بزارید

  پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

اشتراک گذاری

نوشته های مرتبط

بالا
بالا
محتوا
محتوا
نظرات
نظرات
اشتراک
اشتراک