مدرس: بهنام رجبی    زمان: 29 دقیقه

down-arrow

محاسبات حقوق

پس از ورود اطلاعات پرسنلي ، قراردادها ، كاركردها و … ، با استفاد از فرآيند و عمليات محاسبات حقوق ، اطلاعات وارد با هم تركيب شده و نتيجه نهايي در فيش ها ، ليست ها و … قابل گزارش گيري و مشاهده خواهد بود .

محاسبه حقوق

پس از ورود به سيستم در منوي سمت راست ، وارد قسمت حقوق و دستمزد شده و در قسمت عمليات روي گزينه “محاسبات” كليك كنيد .

در پنجره‌اي كه در اختيار شما قرار ميگيرد اطلاعات مورد نياز را وارد كنيد.

جهت ورود اطلاعات ، موارد و نكات زير را مدنظر داشته باشيد :

1-      ورود اطلاعات “نوع” محاسبه اجباري است . براي محاسبه حقوق ، نوع محاسبه را “حقوق ماهيانه” انتخاب كنيد .

2-      ورود اطلاعات “ماه” محاسبه اجباري است . در اين قسمت ، ماهي را كه ميخواهيد محاسبات حقوق مربوط به آن را انجام دهيد وارد كنيد .

3-      با انتخاب ماه در قسمت پايين ، ليست همه افرادي كه حداقل يك روز در ماه انتخاب شده فعال بوده اند (حداقل يك روز در آن ماه قرارداد داشته اند كه ميتوان براي آنها حقوق محاسبه كرد) نمايش داده ميشوند .

4-      افرادي كه تاريخ اعتبار قراردادشان قبل از پايان ماه مورد نظر (يا تاريخ پايان خدمتشان) است ، اطلاعاتشان به عنوان افراد فعال نمايش داده ميشود ولي انجام محاسبات حقوق براي آنها امكان پذير نيست .

5-      با استفاده از قسمت تیک در كنار مشخصات هر فرد ، ميتوانيد افراد مورد نظر را براي انجام عمليات محاسبات حقوق انتخاب كنيد . دقت داشته باشيد كه عمليات در اين فرم فقط براي افرادي انجام ميشود كه انتخاب شده باشند و براي بقيه افراد ، عملياتي صورت نميگيرد .

6-      پس از انتخاب افراد ، براي انجام شدن محاسبات حقوق كليد محاسبه را بزنيد .

7-      با زدن كليد محاسبه ، عمليات محاسبات حقوق آن ماه شروع ميشود و با رسيدن نوار پيشرفت عمليات به 100% ، محاسبات به پايان ميرسد .

8-      پس از پايان محاسبات ، مبلغ خالص پرداختي به دست آمده براي هر فرد در ستون “خالص پرداختي” نمايش داده ميشود .

9-      دقت داشته باشيد كه در صورتي ميتوان براي فردي در يك ماه محاسبه حقوق انجام داد كه براي فرد در ماه هاي بعد از آن ماه  محاسبه اي انجام نشده باشد .

10-  در صورتيكه در جريان محاسبات مشكلي ايجاد شود و محاسبات براي يك يا چند نفر قابل انجام نباشد ، پس از پايان محاسبات در پنجره اي به شكل زير ، موارد نمايش داده ميشود :

11-   براي اطلاعات بيشتر درباره نحوه و روال محاسبات ، به راهنماي “روال محاسبات حقوق” مراجعه كنيد .

حذف محاسبات حقوق

1-      در صورت نياز به حذف محاسبه ، ماه و افراد مورد نظر را انتخاب كرده و کلید حذف محاسبات را بزنيد .

2-      محاسبات حقوق در صورتي قابل حذف است كه براي محاسبات حقوق آن ماه ، سند حسابداري حقوق صادر نشده باشد . در صورت صدور سند حسابداري ، تا زمانيكه حذف نشود ، امكان حذف محاسبات حقوق وجود ندارد .

3-      محاسبات حقوق در صورتي قابل حذف است كه در ماه هاي پس از آن ماه ، محاسبه حقوق انجام نشده باشد .

4-      محاسبات حقوق در صورتي قابل حذف است كه در آن ماه ، محاسبه ديگري مانند عيدي ، سنوات و … انجام نشده باشد .

تهيه فيش حقوق

1-      در فرم محاسبات حقوق ، ماه و افراد مورد نظر را انتخاب كرده و در بالاي فرم كليد پرینتر را بزنيد و گزينه فیش حقوقی را انتخاب كنيد .

2-      در صورتيكه تمايل داريد پيامي در فيش نمايش داده شود ، متن مورد نظرتان را در پنجره اي كه در اختيارتان قرار ميگيرد تايپ كنيد .

3-      با زدن كليد تایید ، فيش حقوق آن ماه براي افراد انتخاب شده نمايش داده ميشود .

4-      با زدن كليد تایید در بالاي فرم ميتوانيد نسبت به چاپ فيش اقدام كنيد .

سند حسابداري حقوق

1-      در فرم محاسبات حقوق ، ماه و افراد مورد نظر را انتخاب كرده و در بالاي فرم كليد صدور سند حسابداری را بزنيد.

2-      در فرمي كه در اختيارتان قرار ميگيرد ، تاريخ مورد نظر براي درج سند حسابداري حقوق را تعيين كنيد .

3-      با زدن كليد تایید ، سند حسابداري محاسبات حقوق ماه مورد نظر براي همه افرادي كه در آن ماه محاسبه حقوق دارند و سند آنها قبلا صادر نشده ، به حسابداري ارسال ميشود .

4-      براي اطلاعات بيشتر درباره نحوه و روال صدور سند حسابداري حقوق ، به راهنماي “روال صدور سند حسابداري حقوق” مراجعه كنيد .

5-      پس از صدور سند حسابداري ، شماره و تاريخ آن ستون هاي “تاريخ سندحسابداري” و “شماره سند حسابداري” در جلوي نام هر فرد نمايش داده ميشود .

6-      براي حذف سند حسابداري ، افراد مورد نظر را انتخاب كرده و كليد حذف سند حسابداری را بزنيد .

7-      براي مشاهده سند حسابداري ، افراد مورد نظر را انتخاب كرده و كليد مشاهده سند حسابداری را بزنيد .

تسویه حساب کارمندان

با استفاده از تسويه حساب ، وضعيت پرداختي ها و دريافتي هاي شخص هنگام قطع رابطه كاري با شركت مشخص ميشود  .

با ورود و ثبت اطلاعات تسويه حساب ، موارد و امكانات زير در اختيار شما قرار ميگيرد :

1-     پرداخت مطالبات حقوق .

2-     پرداخت ساير مزايايي كه هنگام خروج از خدمت به فرد تعلق ميگيرد مانند بازخريد سنوات ، بازخريد مرخصي و عيدي .

3-     تسويه مانده وام هاي پرسنلي فرد .

4-     تعيين ساير مطالبات و بدهي هايي كه  بايد در تسويه حساب فرد منظور شوند .

5-     صدور سند حسابداري تسويه حساب .

ورود اطلاعات تسويه حساب

پس از ورود به سيستم در منوي سمت راست ، وارد قسمت حقوق و دستمزد شده و در قسمت عمليات روي گزينه “تسويه حساب” كليك كنيد .

در پنجره‌اي كه در اختيار شما قرار ميگيرد ، در صفحه اطلاعات اصلي ، اطلاعات مورد نياز را وارد كنيد.

جهت ورود اطلاعات ، موارد و نكات زير را مدنظر داشته باشيد :

1-      ورود اطلاعات “قرارداد” الزامي است .

2-      براي انتخاب گزينه “قرارداد” ، شماره قرارداد مورد نظر را تايپ كنيد و كليد Enter يا Tab را بزنيد . در صورتيكه عنوان وارد شده صحيح باشد ، نام طرف حساب نمايش داده ميشود . همچنين با استفاده از كليد  فلش پایین، ليست قراردادهايي كه براي آنها گزينه پايان خدمت تكميل شده باشد باز ميشود و ميتوانيد از بين آنها ، قرارداد مورد نظر را انتخاب كنيد .

3-      گزينه هاي “نام كارمند” و “تاريخ پايان خدمت” با توجه به قرارداد انتخاب شده پر ميشوند .

4-      اگر قبلا براي فرد در ماهي كه پايان خدمت خورده محاسبات انجام شده باشد ، در قسمت “خالص حقوق” ، “خالص عيدي” ، “بازخريد مرخصي” و “بازخريد سنوات” نمايش داده ميشود .

5-      اگر قبلا براي فرد در ماهي كه پايان خدمت خورده محاسبات انجام نشده باشد ، در قسمت “خالص حقوق” ، “خالص عيدي” ، “بازخريد مرخصي” و “بازخريد سنوات” با زدن كليد محاسبه ، محاسبه انجام شده و مبلغ خالص آن در تسويه حساب منظور ميشود .

6-      اگر قبلا براي فرد در ماهي كه پايان خدمت خورده محاسبات انجام شده باشد ، و نميخواهيد در تسويه حساب منظور شود ، كليد حذف تسویه را بزنيد .

7-      دقت داشته باشيد كه با اين كار ، فقط مبلغ فوق از تسويه حساب حذف ميشود ولي محاسبات آن همچنان در سيستم باقي ميماند و در صورت لزوم بايد از فرم “محاسبات” نصبت به حذف آن اقدام كنيد .

8-      در قسمت “مبلغ قسط وام تسويه نشده” مانده اقساط وام پرسنلي فرد نمايش داده ميشود كه ميتوانيد همه يا قسمتي از آن را براي تسويه حساب انتخاب كنيد .

9-      دقت داشته باشيد كه در اينجا صرفا مبلغي كه انتخاب ميكنيد از تسويه حساب فرد كسر ميشود و بايد براي تسويه اقساط در سيستم تقسيط از كليد لیست اقساط استفاده كنيد .

10-  چنانچه شخص به جز موارد فوق ، مطالبات ديگري هم از شركت دارد ميتوانيد “شرح” ، “مبلغ” و “حساب معين” اي كه هنگام صدور سند بايد در آن درج شود را در قسمت “مطالبات و بدهي ها” با نوع “مطالبه” ثبت كنيد .

11-  چناچه شخص به جز وام ، بدهي ديگري هم به شركت دارد ميتوانيد “شرح” ، “مبلغ” و “حساب معين” اي كه هنگام صدور سند بايد در آن درج شود را در قسمت “مطالبات و بدهي ها” با نوع “بدهي” ثبت كنيد .

12-  در صورت نياز به درج توضيحات در تسويه حساب ميتوانيد آن را در قسمت “توضيحات” وارد كنيد .

13-  پس از ورود اطلاعات كليد ذخيره يا Ctrl+S را بزنيد . پس از ذخيره اطلاعات ، در سمت راست نوار پايين فرم پيغام اطلاعات با موفقیت ثبت شد نمايش داده ميشود .

تهيه گزارش تسويه حساب

1-      در فرم محاسبات حقوق ، ماه و افراد مورد نظر را انتخاب كرده و در بالاي فرم كليد پرینتر را بزنيد و گزينه گزارش تسویه حساب را انتخاب كنيد .

2-      با زدن كليد تایید ، فيش حقوق آن ماه براي افراد انتخاب شده نمايش داده ميشود .

3-      با زدن كليد print در بالاي فرم ميتوانيد نسبت به چاپ گزارش اقدام كنيد .

سند حسابداري تسويه حساب

1-      در فرم تسويه حساب ، تسويه حسابهاي مورد نظر را انتخاب كرده و در بالاي فرم كليد صدور سند حسابداری را بزنيد.

2-      در فرمي كه در اختيارتان قرار ميگيرد ، تاريخ مورد نظر براي درج سند حسابداري حقوق را تعيين كنيد .

3-      با زدن كليد تایید ، سند حسابداري تسويه حساب مورد نظر براي همه افرادي كه در آن ماه محاسبه حقوق دارند و سند آنها قبلا صادر نشده ، به حسابداري ارسال ميشود .

4-      براي اطلاعات بيشتر درباره نحوه و روال صدور سند حسابداري حقوق ، به راهنماي “روال صدور سند حسابداري حقوق” مراجعه كنيد .

5-      براي حذف سند حسابداري ، كليد حذف سند را بزنيد .

6-      براي مشاهده سند حسابداري ، كليد مشاهده سند را بزنيد .

يادداشت و اطلاعات تكميلي

براي مشاهده نحوه استفاده از قسمتهاي “يادداشت” و “اطلاعات تكميلي” ، به راهنماي قسمتهاي عمومي سيستم مراجعه كنيد .

ليست تسويه حساب ها

براي مشاهده ليست تسويه حساب ها ، وارد قسمت حقوق و دستمزد شده و در اين قسمت ، روي گزينه “تسويه حساب ها” كليك كنيد.

با انتخاب اين گزينه ، ليستي از تسويه حسابهاي تعريف شده در سيستم به همراه خلاصه اي از اطلاعات تعريف شده براي آنها نمايش داده ميشود .

حذف تسويه حساب

در صورت نياز به حذف تسويه حساب ، از ليست حساب ها ، مورد يا موارد مورد نظر را انتخاب كرده و در قسمت گوی سپیدار بالای صفحه كليد ضربدر را بزنيد يا از Ctrl+D استفاده كنيد .

17 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

 • حبیب محمدلو
  1401-12-25 16:19

  دستت تون درد نکنه واقعا از تدریستون
  سپاس گذاریم

  پاسخ
 • مهناز
  1401-08-15 20:53

  سلام به شما خسته نباشید ، مثل همیشه عالی
  در قسمت تنظیمات حقوق و دستمزد در بخش کارکرد برای تعیین سال ۴۰۱ خطا میزنه با این عنوان که سال باید کوچکتر یا مساوی ۱۴۰۰ باشد
  ممنون میشم راهنمایی کنید

  پاسخ
  • سلام مهناز عزیز
   ممکن است مشکلاز ورژن سپیدار شما باشد و از ورژن قدیمی استفاده میکنید؛ لطفا این موضوع را با پشتیبانی محصول به شماره 02181022444 بررسی بفرمایید.
   سپاس از همراهی شما

 • علیرضا
  1401-03-25 20:44

  سلام ،سپاس از آموزشهای خوب و باحوصله تون .من از فصل 1 تا اینجا همه ویدیوهاتون رو نگاه کردم.عالی کار کردید.
  خدا خیرتون بده.

  در مورد سند حسابداری ذخیره و بازخرید سنوات سؤال داشتم.
  من هر سایتی نگاه کردم ، میگن که باید هزینه سنوات بدهکار و ذخیره سنوات بستانکار بشه .اما اینجا بعد از محاسبه و صدور سند ذخیره سنوات میاد
  هزینه سنوات رو بستانکار و ذخیره سنوات رو بدهکار میکنه.
  ضمناٌ موقع محاسبه و صدور سند بازخرید سنوات ، میاد باز ذخیره سنوات رو بدهکار و سنوات پرداختنی رو بستانکار میکنه.
  که اصلا درک نمیکنم چرا این کار رو میکنه.

  پاسخ
  • سلام علیرضا عزیز
   بله؛ در زمان ذخیره سنوات :
   هزینه بدهکار و ذخیره سنوات بستانکار

   و در زمان بازخرید سنوات:
   هزینه بدهکار و ح پرداختنی بستانکار میشود.

   احتمالا تنظیمات حساب های معین در سیستم سپیداری که در ویدیو استفاده شده اشتباه بوده و ما متوجه آن نشدیم.
   سپاس از همراهی شما

 • سیدمحمود
  1401-02-05 11:51

  خدا قوت
  ایا وقتی که محاسبه حقوق رو میزنیم > بعد خودکار از موجودی بانک ما کم میشه ؟ (بانک بستانکار میشه؟) کجا باید تعریف کنیم که کدام حساب بانک بستانکار شود؟
  من میخواهم وقتی که دکمه محاسبه حقوق رو میزنم چند تا اتفاق زیر رخ بدهد
  ۱- مبلغ کل بیمه به عنوان هزینه شناسایی شود و همچنین بتوانم سند پرداخت مبلغ بیمه رو بزنم که موجودی بانک من بستانکار شود.
  ۲- حقوق کارکنان به صورت کلی به عنوان هزینه شناسایی شود و همچنین بتوانم سند مربوط به واریز به حساب رو بزنم که موجودی بانک من بستانکار شود.

  لطفا بفرمایید ایا ساختار فکری و اصول کار درست است؟ در سپیدار باید چگونه انجام شود؟

  پاسخ
  • سلام محمود عزیز
   آخرین مرحله ای که سیستم حقوق و دستمزد در سپیدار برای شما پس از انجام محاسبات انجام میدهد، ثبت سند شناسایی هزینه حقوق و دستمزد در سیستم است، متاسفانه امکان پرداخت حقوق و کسر مبالغ از بانک در این سیستم طراحی نشده است، شما پس از انجام کحاسبات و صدور سند، باید اعلامیه پرداخت بیمه، مالیات و حقوق پرسنل را از سیستم دریافت و پرداخت به صورت دستی ثبت نمایید.
   سپاس از همراهی‌شما

 • سیدمحمود
  1401-02-04 16:00

  سلام
  به محض ایجاد سند حسابداری حقوق و دستمزد در ماژول حقوق و دستمزد سپیدار باید برای کارمند یک مانده بستانکاری ایجاد شود که این موضوع در مرور حسابها کاملا درست هستش اما در مرور جامع طرف حسابها این مانده ایجاد نمی شود و در زمان پرداخت میزان حقوق کارمند از ماژول دریافت و پرداخت باید یک مانده بدهکاری برای کارمند ایجاد شود که این موضوع هم در مرور حسابها نمایش داده می شود اما در مرور جامع طرف حسابها فقط مانده بدهکاری کارمند نمایش داده می شود و با این کار کارمند یک مانده بدهکار پیدا میکند .

  پاسخ
  • سلام سید محمود عزیز
   بله این موضوع درست است؛ متاسفانه یکی از اشکالات فنی مرور جامع طرف حساب لینک نبودن با سیستم حقوق و دستمزد است.
   شرکت سپیدار نیز از این موضوع مطلع است؛ اما پیرو پیگیری هایی که داشتیم، اعلاک کردند که به دلیل محدودیت های فنی، فعلا راه حلی برای برطرف سازی این مشکل ندارند.
   سپاس از همراهی شما

 • سینا
  1400-12-10 13:32

  ممنون بابت زحماتتون عالی بود 🌼🙏

  پاسخ
 • مریم
  1399-12-12 14:36

  سلام،من ویدیو های زیادی دیدم،ولی شما عالی تدریس کردید،مرسی استاد جان😎🌹

  پاسخ
 • معصومه
  1399-11-15 12:22

  سلام برای من نمایش کارمند رو میزنم نمیاره اون هایی رو ک تعریف کردم،چیکار باید انجام بدم

  پاسخ
  • سلام معصومه عزیز
   ابتدا در قرارداد اون کارمند تاریخ پایان قرارداد را وارد نمایید.
   سپاس از همراهی شما

 • مهدیه
  1399-07-25 11:40

  چقدر شما خوب توضیح میدین آقای رجبی ممنون

  پاسخ
 • سحرچوبینه
  1399-05-27 18:15

  سلام لطفا میشه توضیح بدید،ما از سال ٬۹۷ شروع به کاربا سیستم حقوق و دستمزد سپیدار کردیم ولی کارمندای قبلی فقط تا آیتم محاسبه حقوق پیش رفتن و عیدی و پاداش و …. رو دستی حساب میکردن و سند حسابداری میزدن ،ولی من الان میخوام از کلیه آیتم هاش استفاده کنم ماننده ذخیره مرخصی سنوات و…. و میخوام به نرخ همون سال حساب بشه مثلا نرخ دستمزد سال ۹۷ هر چی هست سنوات هم به همون سال حساب بشه سال ۹۸ و ۹۹ هم براساس براساس حقوق خود سال مد نظر حساب و به پرسنل پرداخت بشه بااین تفاسیر چطور مستونم اینکار رو انجام بدم

  پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

اشتراک گذاری

نوشته های مرتبط

بالا
بالا
محتوا
محتوا
نظرات
نظرات
اشتراک
اشتراک