تغییرات نرم افزار حسابداری سپیدار

تغییرات نسخه 5.7.3 نرم افزار سپیدار به قرار زیر می باشد:

 • محاسبه مالیات عیدی 1401 مطابق مقررات ماده 85 بخشنامه سازمان امور مالیاتی

تغییرات نسخه 5.7.2 نرم افزار سپیدار به قرار زیر می باشد:

 • انتشار زیر سیستم گزارشات و نمودارهای مدیریتی سپیدار
 • امکان تعریف دسترسی برای تهیه پرینت صورتحساب مشتری در موبایل سفارش گیری و پخش

تغییرات نسخه 5.7.1 نرم افزار سپیدار به قرار زیر می باشد:

 • انتشار زیر سیستم مدیریت تنخواه گردان
 • افزایش کاراکترهای اعلامیه برداشت
 • اضافه شدن ستون بهای تمام شده کالای فروش رفته به گزارش مرور فروش تب اسناد
 • امکان دریافت طرف حساب به همراه گروه با استفاده از فایل اکسل

تغییرات نسخه 5.6.8 نرم افزار سپیدار به قرار زیر می باشد:

 • اضافه شدن عوامل بیمه درمان به معافیت های مالیاتی
 • اضافه شدن نوع فروش و واسطه فاکتور به سلکتور لیست وصول
 • اعمال تغییرات مربوط به فرمت پرداخت گروهی بانک سپه
 • اضافه شدن ستون ردیابی به سلکتور مبنا فاکتور برگشتی

تغییرات نسخه 5.6.6 نرم افزار سپیدار به قرار زیر می باشد:

 • امکان ثبت اطلاعات کارفرما به ازای هر شعبه بیمه
 • امکان درج اطلاعات عیدی، بازخرید سنوات و بازخرید مرخصی در دیسکت بیمه
 • امکان دریافت گروه بندی کالا در وب سرویس فروشگاه اینترنتی

تغییرات نسخه 5.6.5 نرم افزار سپیدار به قرار زیر می باشد:

 • بروز رسانی تغییرات فایل خرید و فروش فصلی (TTMS) پیرو حذف عوارض و تجمیع مبلغ در فیلد مالیات
 • رفع برخی خطاهای مربوط به زیر سیستم توزین

تغییرات نسخه 5.6.4 نرم افزار سپیدار به قرار زیر می باشد:

 • امکان ورود مقدار افت در کنار درصد افت در فرم توزین
 • امکان ثبت کرایه حمل پرداخت شده به راننده و انتقال آن به رسید انبار در فرم توزین
 • امکان انتخاب تحویل گیرنده با نقش مشتری در فرم توزین
 • امکان ثبت چند خروج یا رسید انبار برای یک توزین
 • نگهداری اطلاعات راننده و ماشین حمل کننده و عدم نیاز به ثبت آن در هر توزین
 • اضافه شدن صورت هزینه، قرارداد و ضمانتنامه به منابع مدیریت پیام
 • اضافه شدن سریال به الگوی بارکد دو بعدی
 • اضافه شدن گروه کالا به تمام گزارشات مربوط به کالا
 • اضافه شدن فیلم استفاده تعریف سرفصل و تهیه صورتهای مالی بر اساس آن
 • اضافه شدن فرمت جدید دیسکت پرداخت بانک سپه
 • امکان ثبت اطلاعات صاحب چک در رسید دریافت چک
 • اضافه شدن توضیحات به وب سرویس فروشگاه اینترنتی
 • امکان ارسال فاکتور فروش خدمت از وب سرویس فروشگاه اینترنتی

تغییرات نسخه 5.6.3 نرم افزار سپیدار به قرار زیر می باشد:

 • انتشار موبایل توزیع و وصول
 • بروز رسانی سرفصل های صورتهای مالی بر اساس آخرین تغییرات
 • بروزرسانی کدینگ پیش فرض تولیدی، بازرگانی و خدماتی برای دیتاهای جدید
 • امکان تعریف سرفصل دلخواه و ارتباط با معین و تهیه صورتهای مالی مربوطه
 • اضافه شدن سیستم پخش به منابع مدیریت پیام
 • بروزرسانی جدول مالیاتی سال 1401 و تغییرات سقف بیمه و عیدی در تنظیمات حقوق
 • امکان ثبت شماره صیادی چک در سیستم دریافت و پرداخت

تغییرات نسخه 5.6.2 نرم افزار سپیدار به قرار زیر می باشد:

 • بهبود سرعت در گزارش مرور جامع طرف حساب
 • بهبود سرعت در گزارش مرور حقوق
 • اصلاح فرمت دیسکت پرداخت حقوق بانک ملت
 • اصلاح فرمت دیسکت پرداخت حقوق بانک کشاورزی
 • امکان ویرایش اطلاعات کالا در فرم توزین تا قبل از وضعیت خاتم

تغییرات نسخه 5.6.1 نرم افزار سپیدار به قرار زیر می باشد:

 • امکان انتخاب نوع اشانیتون توسط ویزیتور در دستگاه سفارش گیری و پخش گرم
 • امکان تغییر تخفیف، اضافات، مالیات و عوارض در دستگاه سفارش گیری و پخش گرم
 • امکان دریافت خودکار اطلاعات پایه در بازه های زمانی تعیین شده در دستگاه سفارش گیری و پخش گرم
 • امکان دریافت همزمان اخرین مانده حساب و اخرین مانده اعتبار هر مشتری در برنامه ریزی روزانه و لیست توزیع گرم
 • امکان فیلتر مشتریان بر اساس مسیر در دستگاه سفارش گیری و پخش گرم

تغییرات نسخه 5.5.9 نرم افزار سپیدار به قرار زیر می باشد:

 • اعمال آخرین تغییرات سرور زیر ساخت مدیریت پیام

تغییرات نسخه 5.5.8 نرم افزار سپیدار به قرار زیر می باشد:

 • نمایش موجودی کالا به ازای انبارهای انتخاب شده در خط فروش کالا در تبلت سفارش گیری

تغییرات نسخه 5.5.7 نرم افزار سپیدار به قرار زیر می باشد:

 • رفع مشکل دیسکت بیمه تامین اجتماعی
 • نمایش مانده حساب در پرینت فاکتور در تبلت پخش گرم
 • کنترل محل جغرافیایی برای فاکتورفروش در تبلت پخش گرم
 • کنترل محل جغرافیایی برای علت عدم انجام فعالیت در تبلت سفارش گیری وپخش گرم
 • انتقال موجودی ماشین پخش گرم به روز بعد
 • نمایش موجودی کالا در لیست توزیع گرم
 • سهولت در ایجاد تخفیف به صورت متوالی

تغییرات نسخه 5.5.6 نرم افزار سپیدار به قرار زیر می باشد:

 • نمایش 4 رقمی تاریخ سال مالی در تمامی فرم های سیستم
 • نمایش بسته محصول و خدمت در موبایل سفارش گیری
 • ارسال آخرین وضعیت سفارشات به موبایل سفارش گیری
 • امکان انتخاب تک مشتری در برنامه ریزی سفارش گیری
 • نمایش فیلم های اموزشی و فایلهای راهنمای متنی در سیستم سفارشات خارجی
 • انتخاب منطقه و مسیر در فرم طرف حساب
 • امکان تهیه دیسکت پرداخت حقوق با فرمت بانک مهر ایران
 • صدورسند تجمیعی برای تحصیل دارایی
 • نمایش شماره فاکتور خرید در سند حسابداری رسید انبار
 • نمایش شماره صورت هزینه در شرح قلم سند حسابداری صورت هزینه

تغییرات نسخه 5.5.5 نرم افزار سپیدار به قرار زیر می باشد:

  • بروزرسانی تنظیمات حقوق و دستمزد با تغییرات قانونی در سال 1400
  • ایجاد جدول مالیاتی حقوق با تغییرات قانونی در سال 1400
  • رفع مشکل بارگذاری دیسکت بیمه تامین اجتماعی در سال 1400
  • بروزرسانی تاریخ اسناد از 1300 به سال 1400

تغييرات نسخه 5.5.4 نرم افزار سپيدار به قرار زير مي باشد:

  • ثبت علت عدم انجام فعالیت در لیست توزیع گرم
  • کنترل محل جغرافیایی در زمان ارسال درخواست فروش در تبلت سفارش گیری
  • پرینت درخواست فروش و درخواست برگشتی در تبلت سفارش گیری
  • ارسال پیش نمایش تمامی فرمت های چاپی از طریق اشتراک گذاری در تبلت پخش
  • گزارش به تفکیک خط فروش در مرور سفارشگیری و پخش
  • بروزرسانی لیست مشتریان در لیست توزیع گرم
  • دریافت اکسل خروج انبار با سریال کالا

تغييرات نسخه 5.5.3 نرم افزار سپيدار به قرار زير مي باشد:

  • ثبت علت عدم انجام فعالیت در لیست توزیع گرم
  • کنترل محل جغرافیایی در زمان ارسال درخواست فروش در تبلت سفارش گیری
  • پرینت درخواست فروش و درخواست برگشتی در تبلت سفارش گیری
  • ارسال پیش نمایش تمامی فرمت های چاپی از طریق اشتراک گذاری در تبلت پخش
  • گزارش به تفکیک خط فروش در مرور سفارشگیری و پخش
  • بروزرسانی لیست مشتریان در لیست توزیع گرم
  • دریافت اکسل خروج انبار با سریال کالا

تغييرات نسخه 5.5.1 نرم افزار سپيدار به قرار زير مي باشد:

  • بروز رسانی راهنمای متنی فرمهای سپیدار
  • اضافه شدن منبع الگوهای رسید دریافت به مدیریت پیام

تغييرات نسخه 5.4.3 نرم افزار سپيدار به قرار زير مي باشد:

  • افزایش تعداد پلاک دارایی ثابت به 10.000 پلاک
  • جدا کردن سه رقمی مبلغ در سیستم در زمان تایپ کردن
  • امکان ثبت سند به تاریخ 1400 در همه سیستم ها
  • امکان ثبت انواع اضافات در فاکتور فروش
  • امکان تعریف یک گروه با نام یکسان برای دو گروه مجزای کدگذاری کالا
  • امکان جستجو کلی در تمامی فرم ها و ماژول های سپیدار
  • بروز رسانی سئوالات متداول فرمهای سپیدار
  • درج اطلاعات صورت وضعیت در گزارش ارزش افزوده
  • امکان ثبت تامین کننده در فرم توزین
  • در الگوی پیش فرض دریافت اطلاعات طرف حساب امکان ورود مانده ابتدای دوره مشتری یا تامین کننده یا واسطه وجود داشته باشد
  • امکان تعریف اقساط برای سال 1400 به بعد
  • امکان ثبت شماره پیگیری در رسید دریافت کارتخوان
  • اضافه شدن مانده در خط کالا به ازای هر انبار در مرور مبلغی و تعدادی انبار
  • مشاهده آموزش الکترونیک برای سیستم سفارش گیری و پخش

تغييرات نسخه 5.4.2 نرم افزار سپيدار به قرار زير مي باشد:

  • رفع مشکل مربوط به تعریف سال مالی 1400

تغييرات نسخه 5.4.1 نرم افزار سپيدار به قرار زير مي باشد:

  • انتشار موبایل پخش گرم با امکان ثبت فاکتور و فاکتور برگشتی و تهیه پرینت
  • امکان ثبت وصول برای فاکتورهای در پخش گرم
  • مشاهده فیلم های آموزش الکترونیک برای سیستم سفارش گیری و پخش
  • اضافه شدن دسترسی مشاهده قیمت بر اساس نوع فروش برای ویزیتورها

تغييرات نسخه 5.3.7 نرم افزار سپيدار به قرار زير مي باشد:

  • جدول مالیاتی سال 1399
  • تغییرات سقف عیدی و بیمه مطابق حداقل حقوق سال 1399
  • تقویم کاری سال 1399

تغييرات نسخه 5.3.6 نرم افزار سپيدار به قرار زير مي باشد:

  • امکان ایجاد سال مالی 1400

تغييرات نسخه 5.3.5 نرم افزار سپيدار به قرار زير مي باشد:

  • رفع مشکل طراحی کلر بانک
  • امکان ارسال و دریافت فاکتور خرید خدمات با استفاده از اکسل
  • بهبود عملیات پایان سال سیستم سفارش کار

تغييرات نسخه 5.3.3 نرم افزار سپيدار به قرار زير مي باشد:

  • سیستم پخش سرد قطعی و گرم
  • موبایل سفارش گیری
  • امکان استفاده از آموزش الکترونیک متناسب هر فرم در برنامه سپیدار

تغييرات نسخه 5.3.2 نرم افزار سپيدار به قرار زير مي باشد:

  • امکان انتخاب بسته محصول در فاکتور و فاکتور برگشتی در فروش پیشرفته
  • امکان تعریف تخفیف برای بسته محصول و سرجمع فاکتور در فروش پیشرفته
  • بهبود مرور پورسانت
  • امکان ذخیره Back up سپیدار در دراپ باکس شخصی

تغييرات نسخه 5.2.6 نرم افزار سپيدار به قرار زير مي باشد:

  • رفع مشکل حذف مانده اول دوره با باز کردن سال مالی

تغييرات نسخه 5.2.5 نرم افزار سپيدار به قرار زير مي باشد:

  • رفع برخی از اشکالات اعلام شده در نسخه قبلی

تغييرات نسخه 5.2.4 نرم افزار سپيدار به قرار زير مي باشد:

  • انتشار نرم افزار مدیریت تردد و ارتباط آن با سیستم حقوق سپیدار

تغييرات نسخه 5.2.1 نرم افزار سپيدار به قرار زير مي باشد:

  • امکان ثبت مناقصه در پیمانکاری
  • امکان ثبت انواع ضمانتنامه های انجام تعهدات پیمان
  • امکان ثبت قرارداد پیمانکاری جزء
  • گزارش گیری از درصد پیشرفت فیزیکی و ریالی پروژه
  • یکپارچگی سیستمهای حقوق دارایی ثابت و انبار با سیستم پیمانکاری
  • امکان ارسال تمامی اطلاعات مربوط به صورت وضعیت و صورت هزینه به فایل فصلی
  • اعمال تغییرات سقف عیدی و بیمه مطابق حداقل حقوق
  • جدول مالیاتی سال 98

تغييرات نسخه 5.1.9 نرم افزار سپيدار به قرار زير مي باشد:

  • رفع مشکل مربوط به تعریف سال مالی 1400

تغييرات نسخه 5.1.8 نرم افزار سپيدار به قرار زير مي باشد:

  • رفع خطا در ویرایش قلم فاکتور خرید
  • رفع مشکل در حذف فاکتور که بر مبنای پیش فاکتور شده است
  • رفع مشکل در کد گذاری اتوماتیک