ماژول دارایی ثابت نرم افزار سپیدار همکاران سیستم

تعداد خوانده شده: ‍ 1,344
دسته بندی نوشته: ‍ ماژول های نرم افزار سپیدار

زمان مطالعه: 1 دقیقه

ماژول دارایی ثابت نرم افزار حسابداری سپیدار

توجه این مقاله جهت آشنایی شما با امکانات نرم افزار سپیدار میباشد و جنبه آموزشی ندارد.

ماژول دارایی ثابت نرم افزار حسابداری و مالی سپیدار همکاران سیستم که سیستم دارایی ثابت نیز به آن گفته میشود، امکان مدیریت یکپاره دارایی ثابت شما را با سیستم حسابداریتان میدهد.

ردیابـی آخریـن وضعیـت و کنترل های امنیتـی بر دارایی هـای ثابت سـازمان، کمک میکند تـا از وجـود و بهره بـرداری موثر آنها در سـازمان مطمئن شـوید. سیسـتم دارایی ثابت سـپیدار به شـما این امکان را میدهد تا از وضعیت فیزیکی دارایی و تاریخچـه ی آن، در هـر لحظـه از زمـان آگاه شـوید و براسـاس ایـن اطلاعـات، مدیریـت و برنامه ریـزی کارآمدتـری بـرای بهره برداری از آنها داشـته باشـید. به علاوه، بـا محاسـبه ی دقیـق و به موقـع هزینـه ی اسـتهلاک دارایی هـا میتوانیـد بـه محاسـبه ی دقیق تـری از بهـای تمـام شـده ی فعالیت هـای کسـب و کارتان برسـید.

• تعیین روش پالک گذاری داراییها و پالک گذاری خودکار
• تعییـن روش محاسـبه ی اسـتهلاک براسـاس جدول قوانین اسـتهلاک مـاده 149 قانون مالیات های مسـتقیم
• محاسبهی استهلاک دارایی ها با سرعت، دقت و قابلیت اتکای بالا
• ثبـت تغییـر نـرخ و روش محاسـبه ی اسـتهلاک به شـکل گروهـی بـا توجـه بـه تغییـرات قانونـی مربوطه
• ثبت فروش، خروج و اسقاط دارایی و محاسبه ی خودکار سود یا زیان حاصل از هر عملیات
• آگاهی از وضعیت دارایی در لحظه با استفاده از کارت دارایی و گزارش مروری
• تهیه ی گزارش خالصه عملکرد دارایی ها به تفکیک طبقه، گروه و مرکز هزینه
• ثبت نقل و انتقال دارایی گروهی در سطح مرکز هزینه، تحویل گیرنده و محل استقرار
• ثبـت انـواع تعمیـرات انجـام شـده بـر دارایی، اعـم از “تعمیرات اساسـی” یا “گسـترش و الحاق” و محاسـبه ی اسـتهلاک دارایی متاثر از آن به شـکل خودکار پس از انجام محاسـبات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

آخرین مطالب

اشتراک گذاری

بالا
بالا
محتوا
محتوا
نظرات
نظرات
اشتراک
اشتراک