ماژول دارایی ثابت نرم افزار سپیدار همکاران سیستم

تعداد خوانده شده: ‍ 412
دسته بندی نوشته: ‍ ماژول های نرم افزار سپیدار

زمان مطالعه: 1 دقیقه

ماژول دارایی ثابت نرم افزار حسابداری سپیدار

توجه این مقاله جهت آشنایی شما با امکانات نرم افزار سپیدار میباشد و جنبه آموزشی ندارد.

ماژول دارایی ثابت نرم افزار حسابداری و مالی سپیدار همکاران سیستم که سیستم دارایی ثابت نیز به آن گفته میشود، امکان مدیریت یکپاره دارایی ثابت شما را با سیستم حسابداریتان میدهد.

ردیابـی آخریـن وضعیـت و کنترل های امنیتـی بر دارایی هـای ثابت سـازمان، کمک میکند تـا از وجـود و بهره بـرداری موثر آنها در سـازمان مطمئن شـوید. سیسـتم دارایی ثابت سـپیدار به شـما این امکان را میدهد تا از وضعیت فیزیکی دارایی و تاریخچـه ی آن، در هـر لحظـه از زمـان آگاه شـوید و براسـاس ایـن اطلاعـات، مدیریـت و برنامه ریـزی کارآمدتـری بـرای بهره برداری از آنها داشـته باشـید. به علاوه، بـا محاسـبه ی دقیـق و به موقـع هزینـه ی اسـتهلاک دارایی هـا میتوانیـد بـه محاسـبه ی دقیق تـری از بهـای تمـام شـده ی فعالیت هـای کسـب و کارتان برسـید.

• تعیین روش پالک گذاری داراییها و پالک گذاری خودکار
• تعییـن روش محاسـبه ی اسـتهلاک براسـاس جدول قوانین اسـتهلاک مـاده 149 قانون مالیات های مسـتقیم
• محاسبهی استهلاک دارایی ها با سرعت، دقت و قابلیت اتکای بالا
• ثبـت تغییـر نـرخ و روش محاسـبه ی اسـتهلاک به شـکل گروهـی بـا توجـه بـه تغییـرات قانونـی مربوطه
• ثبت فروش، خروج و اسقاط دارایی و محاسبه ی خودکار سود یا زیان حاصل از هر عملیات
• آگاهی از وضعیت دارایی در لحظه با استفاده از کارت دارایی و گزارش مروری
• تهیه ی گزارش خالصه عملکرد دارایی ها به تفکیک طبقه، گروه و مرکز هزینه
• ثبت نقل و انتقال دارایی گروهی در سطح مرکز هزینه، تحویل گیرنده و محل استقرار
• ثبـت انـواع تعمیـرات انجـام شـده بـر دارایی، اعـم از “تعمیرات اساسـی” یا “گسـترش و الحاق” و محاسـبه ی اسـتهلاک دارایی متاثر از آن به شـکل خودکار پس از انجام محاسـبات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

آخرین مطالب

اشتراک گذاری

اگر این مقاله برای شما مفید بود، لطفا آن را برای دوستانتان به اشتراک بگذارید.

بالا
بالا
مقاله
مقاله
نظرات
نظرات
اشتراک
اشتراک
فهرست