سوالات متداول

سوالات متداول
مدرس دورهمدرس : بهنام رجبی
تعداد جلسات دورهتعداد جلسات : نامحدود
مدت زمانمدت دوره : نامحدود
قیمتهزینه دوره : رایگان
ویبینار رایگانمشاهده آنلاین : دارد
Categoryدسته بندی: آموزش نرم افزار حسابداری
down-arrow
ارتباط کالا با انبار در نرم افزار سپیدار
واحد فرعی در نرم افزار سپیدار
عامل ردیابی در نرم افزار سپیدار چیست
چگونه عملیات از قبل انجام شده را در نرم افزار سپیدار تکثیر کنیم؟
نحوه تسویه فاکتور فروش در نرم افزار سپیدار
نحوه ابطال فاکتور فروش در نرم افزار سپیدار
تغییر یکجا نرخ مالیات و عوارض در نرم افزار سپیدار
تعریف کالا با عنوان تکراری در نرم افزار سپیدار
فهرست